Statut TMZCH

S T A T U T

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

/ TEKST JEDNOLITY Z DNIA 19.03.2015r./

 

Rozdział  I

 

§ 1

1.                  Stowarzyszenie nosi nazwę : Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej (zwane  dalej    TMZCH).

2.                  TMZCH jest osobą prawną.

 

§ 2

TMZCH działa na podstawie :

1.                    Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 2001  nr.79           

             poz.855 z późniejszymi zmianami);

2.                    Niniejszego statutu.

§ 3

1.                    Siedzibą TMZCH jest miasto Chodzież.

2.                    TMZCH działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.                    TMZCH  może tworzyć w ramach swej działalności sekcje.

4.                    Czas trwania  TMZCH  jest nieograniczony.

§ 4

1.                      TMZCH może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych i zagranicznych o             

             podobnym celu działania.

2.             O  przystąpieniu do organizacji o których mowa w pkt. 1 bądź wystąpienia z nich      decyduje  Walne Zebranie Członków.

                                                                          § 5

1.                  TMZCH opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2.              Do prowadzenia swych spraw TMZCH może zatrudniać pracowników i   wolontariuszy.

  §  6

1.                  TMZCH może używać odznak, pieczęci i emblematów  na zasadach określonych w

          odrębnych przepisach.

2.                  TMZCH ma prawo wydawania legitymacji członkowskich i dyplomów uznania.

 

Rozdział  II

 

Cele i środki działania.

 

§ 7

Celem działania TMZCH jest :

 

1.                  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

2.                  działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

3.                  działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;

4.                  działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5.                  działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

6.                  działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;

7.                  działalność charytatywna;

8.                  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9.                  działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

10.              promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

           i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

11.              działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób

           zagrożonych wykluczeniem społecznym,

12.              działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

13.      działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

14.      działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy        

           między społeczeństwami,

15.      działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

16.       promocja i organizacja wolontariatu.

 

§ 8

     TMZCH realizuje swoje cele poprzez :

 

1.                  Umacnianie przywiązania do Ziemi Chodzieskiej wśród jej mieszkańców, wspieranie

           służących temu działań społecznych i kulturalnych;

 

2.             Podejmowanie inicjatyw i popieranie wszelkich działań zmierzających do    gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast i wsi Ziemi Chodzieskiej, wyrażanie opinii w tym zakresie wobec władz administracyjnych, samorządowych, instytucji i organizacji społecznych;

 

3.             Czynny udział w pracach nad ustalaniem i kształtowaniem kierunków oraz metod  działalności  społeczno-kulturalnej, turystycznej i proekologicznej;

 

4.        Popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku oraz dalszego rozwoju  twórczości  artystycznej w regionie działania;

 

5.        Upowszechnianie wiedzy o regionie, kultywowanie tradycji oraz działanie na rzecz   promocji Ziemi Chodzieskiej;

 

6.                  Skupianie wokół idei Towarzystwa działaczy społecznych i gospodarczych, ludzi kultury i nauki, osób zawodowo zajmujących się rozwojem Ziemi Chodzieskiej, badaczy regionalnych oraz organizacji młodzieżowych i innych organizacji pozarządowych;

 

7.                  Organizowanie konferencji, zebrań, sesji poświęconych zagadnieniom społeczno- gospodarczym, kulturalnym i artystycznym;

 

8.                  Organizowanie wystaw, pokazów, konkursów i imprez związanych z historią regionu i życiem współczesnym oraz inicjowanie badań regionalnych;

 

9.                  Społeczną opiekę nad pomnikami historii, kultury i przyrody, gromadzenie materiałów i pamiątek z historii regionu;

 

10.              Inspirowanie,  popieranie oraz prowadzenie własnej działalności wydawniczej;

 

11.              Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi w tym działającymi na polu ekonomii społecznej;

 

12.              Wnioskowanie w sprawie nagród i odznaczeń za zasługi w pracy społeczno- kulturalnej.

 

Działalność określona w pkt 1-12 może mieć charakter działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

 

Rozdział  III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 9

Członkowie TMZCH dzielą się na :

1.        zwyczajnych:

2.        wspierających;

3.        honorowych.

§ 10

1.        Członkami zwyczajnymi TMZCH mogą być :

 

- osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie, mające  pełną zdolność do czynności  prawnych i nie pozbawione praw publicznych;

- małoletni w wieku 16-18 lat oraz osoby małoletnie poniżej tego wieku za zgodą przedstawicieli ustawowych;

- cudzoziemcy, za wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 2001  nr 79 poz. 855 z póź. zm.)

 

2.        Członkami  wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne popierające cel i udzielające  wsparcia materialnego TMZCH.

 

§ 11

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie uchwały zarządu TMZCH po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

 

§ 12

1.Za szczególne zasługi dla stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na wniosek

   zarządu nadaje godność Członka  Honorowego TMZCH.

 

 2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 13

1.      Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

 

a)                  uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosu oraz czynnym  i biernym prawem wyborczym, z wyjątkiem małoletnich ponizej16 lat;

 b)      wysuwania postulatów i wniosków wobec władz TMZCH.

 

2. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia w Walnych Zebraniach  Członków bez prawa do głosowania i wybieralności.

 

3.        Członek skreślony z listy członków ma prawo do odwołania się od uchwały zarządu do Walnego Zebrania Członków.

 

§ 14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy :

1.        branie czynnego udziału w pracach  TMZCH,

2.        przestrzeganie postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz TMZCH,

3.        regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 15

Członkostwo ustaje na skutek :

 

1.            dobrowolnego wystąpienia z TMZCH,

2.            skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich ponad 12 miesięcy po uprzednim zawiadomieniu,

3.            śmierci członka zwyczajnego,

4.            likwidacji osoby prawnej-członka wspierającego.

 

 

Rozdział  IV

 

Władze  TMZCH

 

§ 16

Władzami TMZCH są :

 

1.            Walne Zebranie Członków,

2.            Zarząd TMZCH,

3.            Komisja  Rewizyjna.

§ 17

1.              Najwyższą władzą TMZCH jest Walne Zebranie Członków;

2.              W skład zarządu wchodzi 5-9 członków;

3.              W skład komisji rewizyjnej wchodzi 3 członków;

4.              Walne Zebranie Członków – sprawozdawcze, zwoływane jest przez zarząd 1 raz w roku;

5.              Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek zarządu, komisji rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 30 członków w terminie miesiąca od dnia       otrzymania wniosku.

 

§ 18

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala zarząd podając je do wiadomości członków na dwa tygodnie przed jego terminem.

 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

-  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań  z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,

-  ustalenie wysokości składki członkowskiej, wpisowego i innych świadczeń na rzecz TMZCH,

-  podejmowanie uchwał o udzieleniu na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium  ustąpują-cemu zarządowi ,

-  wybór zarządu i komisji rewizyjnej,

-  uchwalanie programu działania TMZCH,

-  nadawanie godności członka honorowego TMZCH,

-  podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu,

-  podjęcie uchwały o rozwiązaniu TMZCH,

-   podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze statutu.

 

§ 20

1.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania W przypadku braku kworum uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów.

 

2.  Uchwała w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania  TMZCH  wymaga uchwały podjętej większością 2/3  głosów w   obecności   przynajmniej   1/3  jego   członków uprawnionych   do  głosowania.

 

3. W przypadku nie odbycia się Walnego Zebrania Członków ze względu na brak kworum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywać się będzie w drugim terminie po upływie 15  minut.

§ 21

Zarząd w składzie 5-9 osób wybierany jest przez Walne Zebranie Członków i pełni funkcję organu wykonawczego TMZCH. Zmian w składzie zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków.

§ 22

Wybory do władz TMZCH odbywają się w drodze głosowania jawnego, chyba że za tajnością opowie się większość obecnych, uprawnionych do głosowania.

 

§  23

W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz TMZCH w czasie trwania kadencji,

przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

§ 24

Zarząd i komisja rewizyjna wybierane są na okres 4 lat.                                    

 

§ 25

Prezesa zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w glosowaniu jawnym. Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybiera ze swego grona zarząd.

 

§ 26

1. Do zadań zarządu należy :

-  realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zebrania  Członków;

-  zwoływanie zebrań członków;

-  zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o składzie i miejscach zamieszkania członków  zarządu a także adresie siedziby TMZCH-najpóźniej w ciągu miesiąca od wyboru;

-  reprezentowanie interesów TMZCH;

-  zarządzanie majątkiem TMZCH i dysponowanie funduszami TMZCH,

-   niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego o zmianie statutu;

-   zaciąganie w imieniu TMZCH zobowiązań finansowych;

-   dostarczanie organowi nadzorującemu w wyznaczonym terminie odpisów uchwał

Walnego Zebrania Członków;

-  udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia

       w lokalu TMZCH dokumentów związanych z działalnością TMZCH,

-  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia oraz skreśleń z listy członków.

 

2. Uchwały Zarządu TMZCH podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

 

3.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

-  przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności TMZCH,

 ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;

-  kontrola opłacania składek członkowskich;

-  składanie podczas Walnego Zebrania Członków  sprawozdań wraz z oceną działalności   TMZCH;

 - wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.

 

§ 27

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów  w obecności

co najmniej ½ członków Zarządu  lub Komisji Rewizyjnej.

 

                                                                        § 28

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 29

Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.

 

Rozdział  V

 

Majątek TMZCH

 

§ 30

Majątek i fundusze TMZCH powstają z :

 -  składek członkowskich,

-  dochodów z własnej działalności,                                                

 

2.                                dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

 

3.                                ofiarności publicznej.

 

Rozdział  VI

 

Zmiana statutu i rozwiązanie TMZCH

 

§ 31

Zmianę statutu uchwala Walne  Zebranie Członków zgodnie z brzmieniem § 20 ust 2 Statutu.

 

§ 32

Wniosek o zmianę  statutu zgłasza zarząd TMZCH  z własnej inicjatywy lub na zgłoszone

mu żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

 

§ 33

Rozwiązanie TMZCH może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zgodnie z brzmieniem § 20 ust 2 Statutu,

 

§ 34

Likwidatorami TMZCH są członkowie zarządu, o ile Walne Zebranie Członków  w uchwale

nie postanowi inaczej.

 

 

§ 35

Uchwała likwidacyjna winna określać cel, na jaki mają być przeznaczone środki i majątek

likwidowanego TMZCH.

 

NINIEJSZY STATUT ZOSTAŁ UCHWALONY PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UCHWAŁĄ W DNIU 19 MARCA 2015 ROKU.