Kalendarium TMZCH

19
05.1989
Udział Jana Szelmeczki w uroczystości w ChDK, zorganizowanej przez Wydział Kultury i Sztuki UW i Nadnoteckie Towarzystwo Kulturalne w Pile z okazji Dnia Działacza Kultury.
30
03.1989
Zebranie TMZCh w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej. W programie odczyty : „Dr Michalski - działacz Towarzystwa Czytelni Ludowych w Chodzieży” ( autor : Zofia Grabska) , „Ciekawostki historyczne Chodzieży” ( autor : Zygmunt Orłowski ).
9
12.1988
Zebranie zarządu TMZCh z udziałem Jana Szelmeczki, Zygmunta Orłowskiego, Juliana Zaparuchy, Ryszarda Cichockiego, Wojciecha Wiśniewskiego i Tadeusza Brzezonia.
3
12.1988
Udział prezesa TMZCh w naradzie w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, w sprawie pomnika Ofiar Walk iMęczeństwa – omawiano propozycje lokalizacji , koncepcje plastyczne, koncepcje napisu na pomniku, propozycje powołania Komitetu Budowy Pomnika.
15
11.1988
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze TMZCh,  w sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży. W programie : wręczenie nagrody  TMZCh  Jadwidze Pietrzykowskiej – reprezentantce chóru „Seniorki” i wyróżnienie dla klubu Astry.  Omówiono przygotowania do obchodów 550-lecia Chodzieży oraz do wydania monografii Chodzieży. Postanowiono zorganizować zlot kapel podwórkowych.   Wojciech Nowaczyk wypowiedział się o planowanym przez władze miasta powołaniu  muzeum  regionalnego. Przedstawiono sprawozdania z działalności TMZCh, udzielono absolutorium i przeprowadzono wybory. 
Nowy zarząd ukonstytuował się następująco: prezes - Jan  Szelmeczka, wiceprezesi  -  Ryszard Cichocki i Jan Margowski, sekretarz/skarbnik – Tadeusz Brzezoń, członkowie : Helena Dudkowiak, Zenon Gośliński, Zenon Hetmańczyk, Zygmunt Orłowski, Wojciech Wiśniewski i Julian Zaparucha. 
Na zakończenie odbył się występ chóru „Seniorki” i pokaz  wideo wodowania  i podniesienia bandery na statku „Chodzież”, a uczestnicy zebrania otrzymali nowe wydawnictwo TMZCh - „Chodzież i okolice na starej fotografii”.  
03
03.1986
TMZCh wydaje publikację sfinansowaną częściowo z dotacji Nadnoteckiego Towarzystwa Kulturalnego „Chodzież na starej fotografii”, opracowaną przez Ryszarda Cichockiego, Jana Margowskiego, Zygmunta Orłowskiego i Wojciecha Wiśniewskiego.
03
03.1984

Organizacja sesji popularno-naukowej z okazji 550-lecia miasta Chodzieży z udziałem autorów opracowujących monografię miasta. Prelekcję nt. kilku ciekawych faktów z życia mieszkańców Chodzieży w XVIII w. wygłosił Henryk Zydorczak, Jan Szelmeczka przedstawił okres bezpośrednio przed zaborami.

Przygotowano również wystawę w hollu ChDK, obrazującą obecny rozwój miasta, jak również materiał źródłowy dot. dziejów miasta w przeszłości. Powstaje pierwsze wydawnictwo przygotowane przez TMZCh „Chodzież 1984”. W oparciu o materiał źródłowy przywrócono dotąd używanemu herbowi miasta jego właściwy wygląd, zgodny z herbem Grzymała.

02
03.1984
Uroczystość nadania ulicy (stanowiącej obwodnicę chodzieską) imienia króla Władysława Jagiełły. Odsłonięcia tablicy z nową nazwą dokonał jej pomysłodawca - niestrudzony działacz społeczny, honorowy prezes TMZCh – Zygmunt Horowski. 
01
01. 1983
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd w składzie: prezes – Zygmunt Orłowski, wiceprezesi Jan Margowski i Ryszard Cichocki oraz sekretarz – Marian Jędrzejaszek. Na tym samym posiedzeniu podjęto doniosłą uchwałę przyznającą dotychczasowemu prezesowi –Zygmuntowi Horowskiemu tytuł Prezesa Honorowego TMZCh.
18
02.1981
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Spółdzielni Mieszkaniowej.Forum Dyskusyjne poświęcone problemom kultury miasta.Sprawozdanie prezesa Zygmunta Horowskiego z działalnościTMZCh za okres od 13 października 1976 r.