Kalendarium TMZCH

20
01.1991

Publikacja TMZCh  (otwierająca  cykl „Chodzieżanie”) - „Ks. Ignacy Czechowski   (1877-1941)”. Opracowanie -  Zofia Grabska, ks. Alojzy Święciochowski i Ryszard Cichocki.

20
06.1990
Wycieczka TMZCh do Izby Pamięci Józefa Wybickiego w Margoninie.
11
05.1990

Posiedzenie zarządu TMZCh  ( Jan Szelmeczka, Tadeusz Brzezoń, Wojciech Wiśniewski, Zygmunt Orłowski, Zenon Gośliński, Helena Dudkowiak, Ryszard Cichocki, i Jan Margowski). Tematem zebrania była m.in. dystrybucja  publikacji „Przyczynki do historii miasta Chodzieży”. Ponadto rozmawiano o  przygotowaniu w Margoninie zebrania ogólnego nt. ekologii .
W maju przeprowadzono cykl  wykładów i prelekcji, np. „Ciekawostki historyczne”, „Sławni chodzieżanie” . Pierwszy cykl tematyczny zamyka wydawnictwo  „Przyczynki do historii miasta Chodzieży”  Zygmunta Orłowskiego.
TMZCh uczestniczyło w pracach dotyczących zmian w nazewnictwie ulic.
Kult hymnu państwowego, jego upowszechnianie w środowisku znalazło swój wyraz w zbiorowym przystąpieniu do Towarzystwa Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego z/s w Margoninie.

 

13
12.1989

Posiedzenie zarządu TMZCh z udziałem prezesa Jana Szelmeczki, Wojciecha Wiśniewskiego, Tadeusza Brzezonia, Ryszarda Cichockigo i Heleny Dudkowiak.

4
12.1989

Udział prezesa Jana Szelmeczki w pracach Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Miejskiej Rady Narodowej w Chodzieży dotyczących zmian nazewnictwa ulic w Chodzieży.

24
11.1989
Wniosek TMZCh do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej o przywrócenie ulicom Chodzieży dawnych historycznych nazw oraz o zmianę nazw ulic.
20
20.1989

Wniosek zarządu TMZCh do Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Chodzieży o wyróżnienie  medalem „Zasłużony dla Miasta Chodzieży” następujących osób: Wandy Ślusarek, Zofii Grabskiej, ks. proboszcza Jana Ksyckiego i  Jana Władysława Sznajdera ps. „Jaś”, „Dąb”).

9
11.1989
Spotkanie TMZCh – prelekcja Wojciecha Kryzy -  „Działalność ks. Ignacego Czechowskiego”.
2
11.1989
TMZCh składa wniosek do Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chodzieży w sprawie zmiany nazw ulic w Chodzieży: o przywrócenie nazwy ulicy Strzeleckiej dla ulicy Obrońców Stalingradu, oraz o zmianę nazwy ulicy Składowej na ulicę Bronisława Marona. Ponadto Zarząd proponuje, aby w nazwach ulic w Chodzieży znalazły się nazwiska sławnych w dziejach miasta postaci, takich jak ks. Ignacy Czechowski i dr Stefan Michalski.
4
09.1989
Wpis Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej do rejestru sądowego (w Sądzie Wojewódzkim I Wydział Cywilny, Sekcja rejestracji Związków Zawodowych i Stowarzyszeń w Poznaniu) pod nr ST. 14.