Kalendarium TMZCH

14
01.1994

Sprawy organizacyjne: plany na rok 1994 –  obchody 20-lecia TMZCh, opracowanie formy informacji o działalności (kalendarium), Chodzież w starej fotografii, artykuł w prasie, spotkanie środowiskowe z zarządem, Radą Miejską. Przygotowanie zebrań ogólnych TMZCh, aktualizacja wykazu członków, omówienie wyjazdu do operetki.

10
12.1993

Zebranie ogólne TMZCh z udziałem proboszcza parafii pw. św. Floriana – ks. Jana Stanisławskiego. W programie : kolędy w wykonaniu chóru „Seniorki”, sprawozdania: z działalności i finansowe ; dyskusja nad planem na 1994 r.

11
06.1993

Koncert  w ChDK -  pod egidą TMZCh  - muzyka z różnych epok w wykonaniu zespołów i chórów z miast partnerskich Chodzieży i Nottuln. Wystąpiły : Chodzieska Orkiestra Dęta, zespół akordeonowy, chór męski z Nottuln, chór kościoła św. Floriana, chór Liceum Ogólnokształcącego.

27
05.1993

Kontrola  TMZCh przez  Barbarę Lewandowską – Osmelak, starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Pile, dokumentów dotyczących działalności TMZCh. Przedmiotem kontroli  objęto realizacje postanowień statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej  oraz zgodność działalności z ustawą z 7.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”.          
Walne   Zebranie  TMZCh w Pietronkach. W programie: informacja historyczna o pałacu w Pietronkach, „Generał Józef Haller na ziemi ojczystej”. Kontrola działalności i dokumentacji – wyróżnienie  otrzymali: Jadwiga Pietrzykowska,    Zofia Grabska i  Edmund  Bembnista. Pogadanka nt. idei spółdzielczości na Ziemi Chodzieskiej i 80-lecia banku. Udzielenie absolutorium i wybory. Zarząd ukonstytuował się następująco: Jan Szelmeczka – prezes, Ryszard Cichocki i Jan Margowski – wiceprezesi, Dorota Idczak – sekretarz, Edmund Bembnista – skarbnik. Członkowie zarządu: Helena Dudkowiak, Zenon Gośliński, Zenon Hetmańczyk i Zygmunt Orłowski.     

25
05.1993

Posiedzenie zarządu TMZCh. Bieżące sprawy organizacyjne: statut, II Zjazd Towarzystwa Miłośników Mazurka Dąbrowskiego w Margoninie, przyjazd chóru z Nottuln,  zbiorowa odznaka za zasługi dla Chodzieży dla chóru „Seniorki” .

21
03.1993

Zebranie ogólne TMZCh.  Prezentacja referatów przygotowanych  przez studentów.  Marek Zychla przedstawił temat „Stara zabudowa przestrzenna Chodzieży”, natomiast Rafał Kasperski mówił o kościele św. Floriana w Chodzieży

29
01.1993

Posiedzenie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne, podział zadań między członkami zarządu:  Zenonowi Goślińskiemu i Zygmuntowi Orłowskiemu powierzono nadzór nad zbieraniem dokumentów do muzeum i czuwanie nad zabezpieczeniem materiałów w archiwum . Helena Dudkowiak objęła sprawy kulturalno – oświatowe i gromadzenie materiałów dotyczących tematyki amatorskiego ruchu artystycznego. Edmundowi Bembniście powierzono  sprawy finansowo – księgowe. Jan Margowki i Ryszard Cichocki podjęli się informacij na łamach prasy, a Zenon Hetmańczyk – opieki nad zespołami muzycznymi. Dorota Idczak zajęła się  protokołami, zaproszeniami  oraz udziałem w Komitecie ds. współpracy z Nottuln.
Omówiono sprawy dotyczące ponownej rejestracji TMZCh i zatwierdzenia przez Sąd Rejonowy w Poznaniu nowego statutu. Zaproponowano stworzenie wykazu prac magisterskich i  uczniowskich, w których podejmowane są tematy związane z Chodzieżą i regionem.

15
12.1992

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze TMZCh. Przedstawiono sprawozdania: z działalności i finansowe, zaproponowano projekt zmian w statucie, udzielono absolutorium zarządowi, przeprowadzono wybory do zarządu TMZCh. Wybrano nowy  w składzie: Jan Szelmeczka – prezes, wiceprezesi – Jan Margowski i Ryszard Cichocki, Dorota Idczak – sekretarz, Edmund Bembnista – księgowy. Czlonkowie zarządu: Helena Dudkowiak, Zenon Gośliński, Zenon Hetmańczyk.  Komisja rewizyjna: Leon Łuczak – przewodniczący, członkowie: Edmund Silski i Kazimierz Skibiński. Na zakończenie złożono podziękowania zasłużonym działaczom TMZCh, a  w części artystycznej wystąpiły chóry chodzieskie.

3
12.1992

Zarząd TMZCh podjął następujące uchwały : o przejęciu przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej patronatu nad chórem „Seniorki” oraz uchwałę w sprawie nadania  Zygmuntowi Orłowskiemu tytułu „Honorowego Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej”.

18
11.1992

Spotkanie z przewodniczącym Komitetu ds. Partnerstwa z Nottuln p. H. Krukenbergiem, omówienie  planu współpracy na 1993 r., planowanie  przyjazdu do Chodzieży  w czerwcu  1993 r. - 80-osobowego chóru męskiego oraz trzydniowej wizyty  16-osobowej grupy  Towarzystwa Miłośników Nottuln.